fbpx

V médiách a v tlači sa prezentuje osobný bankrot ako rýchly únik pre dlhmi. Dlžník navštívi centrum právnej pomoci, ktoré mu zdarma pripraví potrebné listiny a teoreticky do 15 dní sa môže zbaviť všetkých dlhov! Je to však naozaj také jednoduché, výhodné a bezproblémové? Tu je niekoľko faktov a otáznikov,  ktoré  ste o osobnom bankrote možno vôbec netušili:

  1. Fakt: Dlhu zabezpečeného záložným právom k nehnuteľnosti sa nezbavíte, ide najmä o bankové hypotéky ale aj nedoplatky spojené s užívaním bytu.
  2. Fakt: Dlhu na výživnom sa nezbavíte.
  3. Fakt: Nezbavíte sa pohľadávky inej fyzickej osoby, ak táto osoba nebola písomne upovedomená o tom, že bol vyhlásený konkurz.
  4. Fakt: Veriteľ má právo domáhať sa zrušenia oddlženia voči dlžníkovi do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
  5. Fakt: Dlžník nemôže v konaní o osobnom bankrote namietať výšku prihlásenej pohľadávky veriteľa(ak si napr. nebankovka prihlási pohľadávku 3.000 eur hoci podľa zákona by mala nárok iba 500 eur, dlžník nemá možnosť to namietať a platí to, čo bolo prihlásené).
  6. Fakt: Informácia o osobnom bankrote dlžníka sa zverejňuje v obchodnom vestníku, kde je kedykoľvek v budúcnosti každému verejne dostupná.
  7. Fakt: Osobný bankrot je spoplatnený poplatkom 500 eur, ktorý sa platí centru právnej pomoci (je možné ho uhradiť aj na splátky).

?: Je otázne, ako bude naďalej reálne zabezpečovaná zdravotná starostlivosť dlžníkovi, ktorého dlh voči jeho zdravotnej poisťovni zanikol oddlžením. Nebude dlžníka zdravotná poisťovňa a zdravotnícke zariadenia naďalej interne evidovať ako neplatiča a pacienta druhej, či tretej kategórie?

?:  Je otázne, ako dokáže dlžník, ktorý bol zvyknutý žiť z požičaných peňazí, zmeniť zásadne svoj spôsob života a prestať žiť na dlh. Pomôže osobný bankrot tomu, aby dlžníci získali viac zodpovednosti, a neopakovali tie isté chyby?

?:  Je otázne, ako budú vnímať v budúcnosti osobu, ktorá prešla oddlžením, poskytovatelia úverov, ak sa raz „absolvent osobného bankrotu“ opäť postaví na nohy a bude chcieť žiadať o úver?

Predtým ako požiadate o osobný bankrot je dobré poznať fakty a otázniky, aby ste unáhlene neurobili zbytočne chybný krok.

Naša skúsenosť, kedy sa osobný bankrot ukázal ako nevýhodný: Obrátil sa na nás manželský pár dôchodcov, ktorí zvažovali osobný bankrot. Banky a nebankovky od nich požadovali sumu presahujúcu 40.000 eur. Po kontrole úverových zmlúv a preverení doteraz vykonaných úhrad sa podnikli individuálne právne kroky. Dlhy manželov sa podarilo znížiť o dve tretiny a na zvyšok dlhov sa vyjednal únosný splátkový kalendár …  a osobný bankrot sa stal nezaujímavý.

Späť
Share This