©2013 website and hosting by T-net

Osobný bankrot? Kedy áno a kedy radšej nie.

V médiách a v tlači sa prezentuje osobný bankrot ako rýchly únik pre dlhmi. Dlžník navštívi centrum právnej pomoci, ktoré mu zdarma pripraví potrebné listiny a teoreticky do 15 dní sa môže zbaviť všetkých dlhov! Je to však naozaj také jednoduché a bezproblémové? Tu je niekoľko faktov a otáznikov,  ktoré  ste o osobnom bankrote asi vôbec nevedeli:

1.     Fakt: Hypotéky (zabezpečenej pohľadávky) sa nezbavíte, pretože banka má stále zachované záložné právo k vašej nehnuteľnosti.

2.     Fakt: Dlhu na výživnom sa nezbavíte.

3.     Fakt: Nezbavíte sa pohľadávky inej fyzickej osoby, ak táto osoba nebola písomne upovedomená o tom, že bol vyhlásený konkurz.

4.     Fakt: Veriteľ má právo domáhať sa zrušenia oddlženia voči dlžníkovi do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.

5.     Fakt: Dlžník nemôže v konaní o osobnom bankrote namietať výšku prihlásenej pohľadávky veriteľa (ak si napr. nebankovka prihlási pohľadávku 3.000 eur hoci podľa zákona by mala nárok iba 500 eur, dlžník nemá možnosť to namietať a platí to, čo bolo prihlásené).

6.     Fakt: Informácia o osobnom bankrote dlžníka sa zverejňuje v obchodnom vestníku, kde je kedykoľvek v budúcnosti každému verejne dostupná.

?: Je otázne, ako bude naďalej reálne zabezpečovaná zdravotná starostlivosť dlžníkovi, ktorého dlh voči jeho zdravotnej poisťovni zanikol oddlžením. Nebude dlžníka zdravotná poisťovňa naďalej interne evidovať ako neplatiča a bude mu zabezpečená zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami rovnaká zdravotná starostlivosť ako ostatným platiacim poistencom?

?:  Je otázne, ako dokáže dlžník, ktorý bol zvyknutý žiť z požičaných peňazí, zmeniť zásadne svoj spôsob života a prestať žiť na dlh. Pomôže osobný bankrot tomu, aby dlžníci získali viac zodpovednosti, a neopakovali tie isté chyby?

?:  Je otázne, ako budú vnímať v budúcnosti osobu, ktorá prešla oddlžením, poskytovatelia úverov, ak sa raz „absolvent osobného bankrotu“ opäť postaví na nohy a bude chcieť žiadať o úver?

Predtým ako požiadate o osobný bankrot je dobré poznať fakty a otázniky, aby ste unáhlene neurobili zbytočne ďalší chybný krok.